Ajankohtaista

Runokirjaa vielä jäljellä

Luova hulluus on julkaissut runokirjan yhdistyksen 20-vuotisjuhlan kunniaksi.

Lisätietoja

Liity jäseneksi

Oletko kiinnostunut toiminnastamme? Klikkaa vasemmalta alaotsikkoa "Ota yhteyttä"

Säännöt

LUOVA HULLUUS RY:N SÄÄNNÖT 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Luova hulluus ry. ja sen kotikunta on Helsingin kaupunki.
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoitus on:
 1. tukea psyykkisistä ja sosiaalisista häiriöistä kärsivien ja toipuvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä sekä uskallusta olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, vaikuttaa ympäristön asenteisiin ennakkoluuloja vähentävästi,
 2. ennaltaehkäistä psyykkisten ja sosiaalisten häiriöiden syntyä sekä
 3. edistää yksilön valmiutta hallita elämäänsä ja parantaa sen  laatua

Tarkoituksensa toteuttamiseksi  yhdistys järjestää

4. koulutusta
5. näyttelyjä
6. palvelu-, asumis- ym. toimintaa
7. luovia harrastuksia tukevaa toimintaa
8. luovan kulttuurin keinoja käyttävää, terapeuttista ja elämyksellistä toimintaa
9. julkaisu-, kustannus- ja tiedotustoimintaa


Toimintansa sisällölliseksi ja taloudelliseksi tueksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisilla luvilla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja kahvilatoimintaa.
 
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut ja yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot hyväksyvä henkilö. Hallitus päättää jäsenhakemusten hyväksymisestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle  taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
 
4 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 
7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen tiedotuslehdeksi valitsemassa sanomalehdessä.
 
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
 
9 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (kaksi äänten laskijaa)
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitellään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Päätetään jäsenmaksun suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.